European CommisionU okviru programa Horizon Europe objavljen poseban Twinning poziv za organizacije sa područja Zapadnog Balkana – Twinning Western Balkans (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02).
O detaljima poziva možete se upoznati na portalu Evropske komisije:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2021-access-02-01

BELDOCSAko si ljubitelj filmova, voliš da se družiš i želiš da upoznaš nove ljude, pozivamo te da postaneš deo tima 14. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs, koji će se u održati od 9. do 16. septembra u Beogradu.

Volontiranje na Beldocs festivalu ti pruža idealnu priliku da budeš deo međunarodnog filmskog festivala i da stekneš praktično iskustvo u organizaciji kulturnog događaja. Takođe, volontiranje ti omogućava da besplatno gledaš najbolje dokumentarne filmove iz čitavog sveta i da se upoznaš sa njihovim autorima i mnogim drugim profesionalcima iz sveta filma. Po završetku festivala biće ti uručen sertifikat o volontiranju, dok najvrednije očekuje putovanje na neki od prestižnih međunarodnih filmskih festivala.

Više informacija: https://www.beldocs.rs/volontiraj-na-14-beldocs-festivalu/

Prijava za volontere je otvorena do 26.juna.

volontirajte na najvećem festivalu za mladeФестивал ISWiB, један од највећих студентских фестивала у југоисточној Европи, отворио је пријаве за своје волонтере који ће у периоду од 6. до 13. августа учествовати у реализацији истог. Конкурс је сачињен из два круга. Први круг је форма коју треба попунити до 11. јуна, а други круг је интервју уживо.
Волонтери су подељени у четири групе:
 1. Group Guide– водичи
 2. Логистика
 3. Info&Host
 4. Медиа волонтери (потребно је имати свој фотоапарат).

Пре самог фестивала биће организавне радионице за све волонтере како би се упознали са својим задужењима. Предзнање и искуство није од пресудног значаја за одабир, осим за Медиа волонтере за које је потребно да знају да користе фотоапарат. Смештај није обезбеђен, тако да је неопходно да у периоду радионица и фестивала волонтери имају свој смештај у Београду.

С обзиром да је безбедност на фестивалу приоритет, услов за волонтирање је обавезна вакцинација (2 дозе до самог фестивала) или Серолошки тест (тест на антитела). Вакцинација и антитела знатно смањују ризик ширења вируса.

На званичним профилима на друштвеним мрежама налазе се додатне информације, као и искуства досадашњих волонтера који су покушали да на најбољи начин приближе волонтирање на ИСWиБ-у.

Међународна студентска недеља у Београду (Интернатионал Студент Wеек ин Белграде) заснива се на концепту „млади за младе”, пружајући младим људима прилику да стекну неопходно теоријско, али и практично искуство из различитих области. Значајан број, како учесника, тако и волонтера, прикључују се фестивалу сваке године и доприносе његовој реализацији својим ентузијазмом и посвећеношћу. Овогодишња тема фестивала је ментално здравље, чиме желимо да подстакнемо младе да у сваком тренутку треба да цене себе.

#IappreciateMe #CenimSebe

предавач: Доц. др Весна Дуканац, Висока школа социјалног рада, Београд

Асертивност представља “скуп понашања које особа манифестује у интерперсоналном контексту а која изражавају њена осећања, ставове, жеље, мишљења или права на директан, одлучан и искрен начин, поштујући осећања, ставове, жеље, мишљења и права других”. За разлику од агресивног и пасивног понашања, која представљају два пола комуникационог континуума, асертивност подразумева коришћење сопствених права без нарушавања права других, односно изражавање сопствених осећања без доживљаја значајне анксиозности. Истраживања указују да је асертивни тренинг важан елемент и за добру свакодневну комуникацију, али и за терапијски приступ када су у питању разне форме анксиозног поремећаја.

На радионици ће бити приказане основне форме три апсекта понашања: агресивног, пасивног и асертивног; као и битне препоруке за превазилажење неадекватних интерперсоналних односа и проблема у комуникацији.

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

 1. маја 2021. године расписује

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 787,96 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с`тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници.

Понуде се достављају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, најкасније 3. јуна 2021. године, препорученом поштом или непосредно на адресу: Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг бр. 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стамбени простор – не отварати”.

Отварање понуда одржаће се дана 8. јуна 2021. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

 1. Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, фотокопију акта о регистрацији за обављање регистроване делатности издате од стране надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, податак о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

– за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакттелефон, назив радње, оригинал или оверену фотокопију акта о регистрацији за обављање регистроване делатности издате од стране надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, податке о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

– за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту, јединствени матични број грађанина и контакт телефон,

 1. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);
 2. Изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање простора;
 3. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан (инфостан, електрична енергија, телефон и др.) и трошкова текућег одржавања;
 4. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног просторазакуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.
 5. Доказ о уплати депозита у износу од 61.461,19 динара на рачун Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 160-217291-43. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основа обезбеђења на име неизмирених дуговања према закуподавцу. По закључењу уговора о закупу, износ депозита усагласиће се са износом месечне закупнине.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије у зависности од тога да ли је понуђач ликвидан или није.

Уколико понуђач достави понуду за обављање делатности у стану, а не прихвати почетну висину закупнине из Огласа или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу у року до 7 дана од дана доставе позива за закључење уговора, губи право на повраћај депозита.

Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Све непотпуне, неуредне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Фондације преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.

У оквиру Европске универзитетске алијансе “Circle U.”, коју чине Универзитет у Београду и још шест угледних европских универзитета, развијају се заједничке активности међу којима је и јачање предузетничког и иновативног капацитета студената. На нашем Универзитету постоје значајна искуства и примери добре праксе из ове области.

Позивамо студенте да попуне кратак упитник и помогну Универзитету у Београду у утврђивању студентских ставова о  иновацији и предузетништву: (https://bit.ly/33TE80s)

Упитник је намењен студентима и студенткињама које занима предузетништво, као и вођама студентских тимова који се баве развојем иновација и других пословних идеја, и оснивачима стартап-ова који студирају на Универзитету у Београду.
Рок за попуњавање анкете је 31. мај 2021. године.

За више информација о алијанси и пројекту, посетите интернет страницу: https://www.circle-u.eu/

Veštine upravljanja karijeromCentar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu ovog leta organizuje još jedan kurs „Veštine upravljanja karijerom”! Glavni cilj kursa jeste pružanje podrške studentima u uspešnom upravljanju svojom karijerom i aktivnom uključivanju u tržište rada.

Ovaj kurs je idealna prilika da:

 • naučite da koristite različite izvore informacija o savremenom tržištu rada;
 • istražite i prepoznate svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti, kao i da ih povežete sa zahtevima savremenog tržišta rada;
 • razmislite o svojim karijernim ciljevima i kreirate karijerni plan;
 • primenite različite metode i strategije traženja posla;
 • sastavite kvalitetnu prijavu za posao – radnu biografiju i motivaciono pismo;
 • i naučite kako da se uspešno predstavite poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.

Kurs će u celosti biti održan na Moodle platformi, od 7. juna do 11. jula. U periodu od 5 nedelja, polaznici kursa će imati pristup snimljenim predavanjima, zadacima i brojnim materijalima koji će angažovati i unaprediti njihove veštine upravljanja karijerom.

Ukoliko se približavate kraju svojih studija ili želite da saznate nešto više o svetu rada, prijavite se za učešće u kursu „Veštine upravljanja karijerom” popunjavanjem kratkog registracionog formulara na stranici: https://forms.gle/2HroLisB83hNErGm9

Osim osnovnih podataka (ime i prezime, mejl adresa, fakultet…), neophodno je da pošaljete i svoj trenutni CV na čijem usavršavanju ćete raditi tokom kursa.

* Rok za slanje prijave je 7. jun 2021. godine u 9 sati.

Уважене колегинице и колеге,

Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да ће се у оквиру пројекта Circle U. одржати прва виртуелна недеља (Virtual Staff Week) посвећена подизању свести о значају пројекта за Универзитет у Београду и партнере у оквиру пројекта.

Циљ овог догађаја је да се додатно развије и прошири сарадња између чланица, као и да се колегинице и колеге који су ангажовани на активностима везаним за реализацију мобилности студената и сами студенти,  детаљније обавесте о могућностима које ово партнерство нуди.

Виртуелна недеља биће организована у периоду од 31. маја до 04. јуна 2021. године.

Детаљне информације, програм активности и пријаву за учешће можете пронаћи на следећем линку: https://international.au.dk/collaboration/partneruniversities/thecircleustaffweek/

Сви заинтересовани се могу пријавити за учешће у појединачним догађајима, није неопходно регистровати се за читаву недељу, а регистација и учешће су бесплатни. Регистрација ће бити отворена до 28. маја 2021. године.

Најљубазније Вас молимо да о овој могућности обавестите заинтересоване наставнике, административно особље и студенте на Вашој институцији.

За сва евентуална додатна питања Вам стојимо на располагању.

Срдачан поздрав,
Еразмус+ тим Универзитета у Београду