КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД” ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 • Post author:
 • Post category:Info

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

О Б A В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 6 став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени
гласник PC”, број 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник PC”, број 36/19 ) и Решења број: 451-02-1760/2019-05 од 27.05.2019. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Конкурс (лист „Просветни преглед”, Конкурси, спец.број) за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2019/2020. годину.

1. УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији (у даљем тексту: установа) имају студенти високошколских установа чији је оснивач Републшса Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.

Право на смештај имају кандидати из става 1., 2. и 3. ове тачке Конкурса који испуњавају следеће услове:

 1. студенти високошколских установа првог степеиа студија:
  • основне академске студије,
  • основне струковне студије,
  • специјалистичке струковне студије;
 2. студенти високошколских установа другог степена студија:
  • мастер академске студије,
  • мастер струковне студије,
  • специјалистичке академске студије;
 3. студенти високошколских установа трећег степена студија:
  • докторске академске студије;
 4. студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник PC”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија/продужена година/;
 5. студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама у Републицн Србији, у складу са Закоиом о високом образовању („Службени гласник PC”, бр. 88/20! 7, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финанснрају из буџета најдуже годину дана по истеку редовногтрајања студија/продужена година/;
 6. студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;
 7. студенти први путуписани на трећи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама.

2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију:

 • пријаву на конкурс;
 • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године основних студија;
 • потврду са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:
  • просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија и интегрисаних академских студија обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;
 • уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија;
 • уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија – за студенте I године трећсг степена студија;
 • уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата;
 • за студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.

Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене, непотпуне и од пеовлашПеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом
стању (не старије од 30 дана).

Кандидати за пријем у установу подносе пријаву с потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студирају (осим студената I године основних студија).

Студент приликом усељења у установу доставља потврду високошколске установе,
потпнсану од стране одговорног лица, да се у текућој школској години његово студирање финансира из буцета Републике Србије.

3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Београд је:

 • за студенте I године од 02.09. до 16.09.2019. године(пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 76);
 • за студенте осталих година студија од 17.09. до 31.10.2019. године;
 • за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2019. године.

Број расположивих места: 9.558

Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја, наменски
опредељује за смештај студената из осетљивих друштвених група.

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЋИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у гдретходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1. Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:
<оl>

 • За студенте I године првог степена основних студија
  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

 

 • ББ = ПО х 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом од 2 до 5; 8 = корективни фактор);

 • За студенте осталих година првог степена основних и инегрисаних академских студија (односи се и на студенте у статусу продужене године) број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  • ББ = ПО х 5 + ЕСПБ/Ц х 0,8

  (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

 • За студенте I године другог степена студија и I године специјалистичких струковних студија
  број бодова премауспеху рачуна се по следећој формули:

 

 • ББ = ПО х 5 + ЕСГТБ/Ц х 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена основних студија; 5 = корективни фактор; ЕСГЕБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

 • За студенте II године другог степена студија
  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

 

 • ББ = ПО х 5 + ЕСПБ/Ц х 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена основних студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

 • за студенте I године трећег степена студија
  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

 

 • ББ = ПО х 5 + ЕСПБ/Ц х 0,8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из првог и другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
 • За студенте II и III године трећег степена студија
  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

  • – ББ = ПО х 5 + ЕСПБ/Ц х 0,8

  (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и друпог степена студија и претходних година трећег степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

 • Корективни фактор за:
  • студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати + 1 бод
  • студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати +          2бода
 • Услучајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања, прелази 60, за
  потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.
  2. Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године, и то:

  1. до 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 1 бод;
  2. до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 0 бодова.

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, a нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану породице бодује се са 1 бодом.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1.
јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.
5. ПОСТУПАК СПРОВОЋЕЊА КОНКУРСА

 1. Рангирање
  Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг-листа кандидата за пријем у установу.
  Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу.
  Рангирање се врши на основу достављене документације.
  Ранг-листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг-листе за студенте осталих година студија.
 2. Предност у рангирању
  Када већи број студената од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има студент:

  1. који је остварио већи број ЕСПБ бодова,
  2. који има мањи број година студирања,
  3. који има већу просечну оцену,
  4. који има мањи приход по члану породице.
 3. Приговор
  Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студената у установу, у складу са законом.Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног
  објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студент-ска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг-листу кандидата за смештај.Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10 даиа од дана
  истека рока за пријаву на конкурс, доставе листе одговарајућој служби, односно установи
  студентског стандарда.Установа не објављује јавно, на ранг-листи, следеће личне податке о счгудентима:
  јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број телефона, као и
  нарочито осетљиве податке о студентима.
 4. Одлучивање
  Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг-листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.
  Одлука директора је коначна.
  Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

6. СМЕШТАЈ
На основу броја бодова на коначној ранг-листи установа, односно служба смештаја
установе, врши распоређивање кандидата по објектима/собама.Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата врши
студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са смештајним
могућностима установе.Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима
установе.Студент је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о општем
здравственом стању, у складу сатачком 2. Конкурса (не старије од 30 дана).Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула наредне школске
године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.

Студент учествује у финансирању дела трошкова смештаја установи.

7. ПРАВО НА ИСХРАНУ
Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно, под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.

8. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУ ШТВЕНИХ ГРУПА
Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 • из материјално угрожене породице- решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија),
 • студенти без родитељског старања- потврда да су на евиденцији Центра за социјални радmили умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица- извод из матнчне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
 • из ромске националне мањине- потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти -облука комисије коју формира установа у складу са Правллпиком о смештају и исхрани ученика и студенсчпа и Конкурсом,
 • лица чији cv родитељи нестали или cv киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ- потврда одговарајућег удружења породица киднапованих н несталих лица,
 • избеглице и расељена лнца на територији Републике Србије- потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције PC, а преко Повереништва за избеглице са територије општине преблвалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти- потврда МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг-листа, на основу бодова из коначне редовне ранг-листе.

Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте, комисија, коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, доноси предлог посебне ранг-листе са утврђеним рангом према тежини болести.

Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених кандидата, и то до 10 % наменски опредељених капацитета установе.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

 • Због одржавања Европских универзитетских игара 2020. у Београду, у периоду од 15.06. до 07.2020. године привремено се исељавају следећи домови:
  • У Студентски град, Дом I,
  • У Студентски град, Дом II,
  • У Студентски град, Дом III,
  • У Студентски град, Дом IV,
  • V Студентски дом „4. април”.

  Студенти ће бити благовремено обавештени о процедури и модалитетима исељења што ће се усагласити на нивоу Универзитета.

  За наведени период станари су дужни да ослободе своја места.

 • У перноду од јуна до септембра 2020. године сви усељени студенти прве године основних студија бнће пресељени на друга места у студентским домовима због припреме бруцошких капацитета за наредну школску годину
 • Установа Студентски центар „Београд” од 01.08. до 30.09.2020. године одређује студентски дом „Студентски град, Дом I” за смештај по основу међународне размене студената и туристичке рецепције.

Све информације за учеснике Конкурса доступне су на интернет страници Установе: www.sc.rs