Конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2021. години

  • Post author:
  • Post category:Info

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу да буду поднети на конкурс.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 30. март 2022. године.

У прилогу рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су наведени следећи подаци о аутору: име и презиме, назив студијског програма, година студија, контакт адреса, електронска адреса и број телефона.

Радови се достављају продекану за наставу доц. др Луки Мијатовићу, у штампаној и електронској форми (на адресу pdnastava@fasper.bg.ac.rs ) непотписани и са шифром.

Правилник за награђивање студената се налази на следећој адреси http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf

konkurs za RAD 2021 (.pdf)