ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

  • Post author:
  • Post category:Info

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

  1. маја 2021. године расписује

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 787,96 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с`тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници.

Понуде се достављају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, најкасније 3. јуна 2021. године, препорученом поштом или непосредно на адресу: Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг бр. 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стамбени простор – не отварати”.

Отварање понуда одржаће се дана 8. јуна 2021. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, фотокопију акта о регистрацији за обављање регистроване делатности издате од стране надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, податак о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

– за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакттелефон, назив радње, оригинал или оверену фотокопију акта о регистрацији за обављање регистроване делатности издате од стране надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, податке о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

– за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту, јединствени матични број грађанина и контакт телефон,

  1. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);
  2. Изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање простора;
  3. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан (инфостан, електрична енергија, телефон и др.) и трошкова текућег одржавања;
  4. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног просторазакуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.
  5. Доказ о уплати депозита у износу од 61.461,19 динара на рачун Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 160-217291-43. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основа обезбеђења на име неизмирених дуговања према закуподавцу. По закључењу уговора о закупу, износ депозита усагласиће се са износом месечне закупнине.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије у зависности од тога да ли је понуђач ликвидан или није.

Уколико понуђач достави понуду за обављање делатности у стану, а не прихвати почетну висину закупнине из Огласа или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу у року до 7 дана од дана доставе позива за закључење уговора, губи право на повраћај депозита.

Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Све непотпуне, неуредне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Фондације преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.