УПИС НА ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПОЧЕВ ОД ЈУНА 2024. ГОДИНЕ (УВОЂЕЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ)

  • Post author:
  • Post category:Info

На основу Закона о високом образовању и Закона о средњем образовању и васпитању Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију објављује начине вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студијске програме. Уз полагање државне матуре, вредновање ученичких постигнућа реализоваће се на начин дат у табеларном приказу.

Назив високошколске установе Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Назив студијског програма Три студијска програма:

Логопедија,

Дефектологија,

Специјална едукација и рехабилитација особа с тешкоћама у менталном развоју

1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 20%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је Факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 20%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Сви општеобразовни предмети са Листе:Историја или Биологија или Географија или Физика или Хемија или Страни језик (Енглески, Италијански, Немачки, Руски, Француски, Шпански)
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке  образовне профиле који имају директну проходност) 20%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви четворогодишњи образовни профили у оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита (Медицинска сестра техничар, Гинеколошко акушерска сестра, Педијатријска сестра техничар, Козметички техничар, Физиотерапеутски техничар, Стоматолошка сестра техничар, Зубни техничар, Фармацеутски техничар, Лабораторијски техничар, Медицинска сестра васпитач, Санитарно еколошки техничар)
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности нема
6а. Навести врсту испита нема
7. Успех на такмичењима које вреднује Факултет Бодује се успех на домаћим или међународним такмичењима оствареним из било ког предмета у било ком од четири средњошколска разреда са: три (трећа награда), шест (друга награда) и девет (прва награда) поена.